نوای غریبان

ما را همه شب نمی برد خواب 

                                   ای خفته روزگار دریاب

در وادی تشنگان بمردیم    

                                وز حله به کوفه می رود آب

ماییم  و نوای  بی  نوایی  

                                  بسم الله  اگر حریف مایی 

 یارا تو کجا و ما کجاییم

                               تو یار که ای و ما که راییم .

 

/ 0 نظر / 17 بازدید