فروش عادلانه

دزدی پیراهن سرقتی را به پسرش داد تا ببرد بفروشد . در بازار پیراهن را از پسردزدیدند ، او دست خالی به خانه برگشت . پدر گفت : چند فروختی پسرم ؟

فرزند گفت : به همان قیمت که شما خریده بودید

پدر جان .

/ 0 نظر / 11 بازدید